Om länkning

Systembolagets verksamhet och försäljning regleras av ett omfattande alkoholrättsligt regelverk samt av ett alkoholpolitiskt uppdrag som ytterst beslutas av Riksdagen. Mot denna bakgrund måste Systembolaget ställa särskilda krav på hur länkning till Systembolagets webbplats får ske. Förutsättningarna för länkning följer nedan.

1. Du får hänvisa till Systembolagets webbplats, www.systembolaget.se (nedan ”Webbplatsen”), genom länkning. När du länkar till Webbplatsen får du inte använda dig av Systembolagets symboler eller varumärken. Systembolaget ansvarar inte för länkning till Webbplatsen, t.ex. brutna länkar som kan inträffa om Webbplatsen ändrar adress (URL). Länkning till Webbplatsen är endast tillåten om länkningen sker på sätt som föreskrivs i dessa riktlinjer (nedan ”Riktlinjerna”).

2. Du får endast använda s.k. hypertextlänkning där användaren dirigeras direkt till Webbplatsen och inte använda länkning där Systembolagets information hamnar inom ramen för en annan webbplats eller på så sätt att det kan framstå som att Systembolaget har något samband med annat företag eller annan organisation eller på annat sätt så att länkningen är vilseledande eller kan missförstås (t.ex. djuplänkning).

3. Länkning får inte ske på ett sätt eller i ett sammanhang som snyltar på Systembolagets renommé, som är kränkande, som innebär att det framstår som att Systembolaget är avsändare av ett marknadsföringsbudskap eller annat budskap, som riskerar att skada Systembolaget eller dess immateriella rättigheter, som innebär att personer under 20 års ålder uppmanas att konsumera alkohol, som uppmanar till bruk eller missbruk av alkohol eller som annars står i strid med alkohollagstiftningen, marknadsföringslagstiftningen, andra lagar och föreskrifter, god sed eller Systembolagets uppdrag såsom det presenteras på http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Att-balansera-ansvar-och-service/

4. Under en viss tid kommer Systembolaget som ett pilotförsök att möjliggöra extern länkning till den funktion på Webbplatsen som kallas Dryckeslistan. Dryckeslistan är en del av Webbplatsen. Vid ingång till Webbplatsen via Dryckeslistan är det möjligt för kund att återfinna de produkter som kunden t.ex. informerats om på föregående extern webbplats och som kunden önskar återfinna på Webbplatsen. Systembolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort möjligheten till extern länkning till Dryckeslistan.

5. Systembolaget ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel eller andra fel och störningar på Webbplatsen och har rätt att när som helst göra ändringar i material, information och funktionalitet på Webbplatsen. Systembolaget garanterar inte att information på Webbplatsen är uppdaterad eller korrekt. Systembolaget garanterar inte heller någon viss tillgänglighet till Webbplatsen och ansvarar inte för eventuell skada som uppstår till följd av användning av Webbplatsen. Den som inrättar en verksamhet utifrån innehållet på Webbplatsen gör det på egen risk.

6. Vid länkning till Webbplatsen (oavsett om länkning sker till enskild produktsida, Dryckeslistan eller annan sida på Webbplatsen) ska, på den externa webbplats från vilken länkning till Webbplatsen sker, tydligt framgå (genom informationstext eller liknande) att beställning, köp och utlämning sker från/av/hos Systembolaget. Det ska på sådan extern webbplats (från vilken länkning till Webbplatsen sker) också framgå tydligt för kund när kunden lämnar den föregående webbplatsen och genom länkning förflyttas till Webbplatsen (t.ex. genom meddelande om att kunden förflyttas till ”Systembolagets webbplats” eller att genom att Webbplatsen öppnas i ett eget fönster).

7. Notera att beställningar på Webbplatsen endast får ske av kunden själv. Villkor för kundbeställningar från Systembolaget framgår av Systembolagets Allmänna villkor.

8. Systembolaget förbehåller sig rätten att vidta tekniska eller andra lämpliga åtgärder för att hindra länkning till Webbplatsen som sker i strid med Riktlinjerna.

9. Systembolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i dessa Riktlinjer.