Om länkning

Systembolagets verksamhet och försäljning regleras av ett omfattande alkoholrättsligt regelverk samt av ett alkoholpolitiskt uppdrag som ytterst beslutas av Riksdagen. Mot denna bakgrund måste Systembolaget ställa särskilda krav på hur länkning till Systembolagets webbplats får ske. Förutsättningarna för länkning följer nedan.

1. Du får hänvisa till Systembolagets webbplats, www.systembolaget.se (nedan ”Webbplatsen”), genom länkning endast om länkningen sker i enlighet med dessa riktlinjer (nedan ”Riktlinjerna”). När du länkar till Webbplatsen får du inte använda dig av Systembolagets immateriella rättigheter, t.ex. Systembolagets firma, varumärken, formgivningar eller andra Systembolagets symboler. Systembolaget ansvarar inte för länkning till Webbplatsen, t.ex. brutna länkar som kan inträffa om Webbplatsen ändrar adress (URL).

2 Enligt EU-domstolens praxis kan Systembolaget på upphovsrättslig grund inte hindra att någon länkar (genom s.k. hypertextlänkar eller inbäddade länkar) till upphovsrättsligt skyddat material vilket med Systembolagets tillstånd ligger fritt tillgängligt på Webbplatsen. Däremot är det inte tillåtet att genom länkning göra det möjligt för användare av den webbplats på vilken länken finns att kringgå begränsningar som ställts upp av Systembolaget för att exempelvis endast Systembolagets registrerade användare ska få ta del av material på Webbplatsen. Så är exempelvis fallet när materialet endast är tillgängligt efter inloggning på Webbplatsen.

3. Länkning får aldrig ske på ett sätt eller i ett sammanhang som innebär att det föreligger risk för att det framstår som att Systembolaget är avsändare av eller på något annat sätt står bakom ett marknadsföringsbudskap eller annat budskap. Länkning får inte heller ske på ett sätt som står i strid med känneteckenslagstiftningen, upphovsrättslagstiftningen eller marknadsföringslagstiftningen. Länkning får heller aldrig ske på ett sätt som innebär att personer under 20 års ålder uppmanas att konsumera alkohol, som uppmanar till bruk eller missbruk av alkohol eller som annars står i strid med alkohollagstiftningen, andra lagar och föreskrifter, god sed eller Systembolagets uppdrag såsom det presenteras på https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/.

4. Under en viss tid kommer Systembolaget som ett pilotförsök att möjliggöra extern länkning till den funktion på Webbplatsen som kallas Dryckeslistan. Dryckeslistan är en del av Webbplatsen. Vid ingång till Webbplatsen via Dryckeslistan är det möjligt för kund att återfinna de produkter som kunden t.ex. informerats om på en föregående extern webbplats och som kunden önskar återfinna på Webbplatsen. Systembolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort möjligheten till extern länkning till Dryckeslistan.

5. Systembolaget ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel eller andra fel och störningar på Webbplatsen och har rätt att när som helst ta bort eller göra ändringar i material, information och funktionalitet på Webbplatsen. Systembolaget garanterar inte att information på Webbplatsen är uppdaterad eller korrekt. Systembolaget garanterar inte heller någon viss tillgänglighet till Webbplatsen och ansvarar inte för eventuell skada som uppstår till följd av användning av Webbplatsen. Den som inrättar en verksamhet utifrån innehållet på Webbplatsen gör det på egen risk.

6. Vid länkning till Webbplatsen (oavsett om länkning sker till enskild produktsida, Dryckeslistan eller annan sida på Webbplatsen) ska, på den externa webbplats från vilken länkning till Webbplatsen sker, tydligt framgå (genom informationstext eller liknande) att beställning, köp och utlämning sker från/av/hos Systembolaget.

7. Notera att beställningar på Webbplatsen endast får ske av kunden själv. Villkor för kundbeställningar från Systembolaget framgår av Systembolagets Allmänna villkor.

8. Systembolaget förbehåller sig rätten att vidta tekniska eller andra åtgärder för att hindra länkning till Webbplatsen.

9. Systembolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i dessa Riktlinjer.