Avsändare – Till startsidan
Om personuppgifter

Information om behandling av kunders personuppgifter

Information om behandling av kunders personuppgifter

Systembolagets målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar därför ansvar för att dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Innehåll på sidan

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Varför och med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?
Om det är ett krav att lämna dina personuppgifter till oss
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Överföring av personuppgifter till tredje land
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina rättigheter
Kontakta oss

Systembolaget Aktiebolag, organisationsnummer 556059-9473 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”). 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du köper våra produkter eller använder våra tjänster.

Varför och med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål, och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för något ändamål som inte är förenligt med nedan. 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

Dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du

 • beställer varor till butik eller ombud

 • skapar ett användarkonto på vår webbplats eller via vår app

 • beställer varor genom ditt användarkonto

 • beställer hemleverans

 • gör en förfrågan om privatimport

 • bokar en dryckesprovning

behandlas för ändamålen att vi ska kunna leverera och tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig som kund och för att fullgöra och administrera vårt avtal med dig.

Exempelvis behandlar vi dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du skapar ett användarkonto för att administrera din användning av webbplatsen, kundförhållandet, historik (på Mina Sidor), och för att kunna informera dig om förhållanden som påverkar din användning av webbplatsen och fullgöra avtal med dig, följa upp leveranser eller annars vidta åtgärder som du har begärt.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

Ditt personnummer (eller födelsedatum) som du lämnar till oss i samband med att du skapar ett användarkonto behandlas för ändamålet att säkerställa att den som gör en kundbeställning eller ställer en förfrågan om privatimport är över 20 år i enlighet med alkohollagen (2010:1622).

Dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med reklamation, återköp, sakskada och utbetalning av kompensation behandlas för ändamålet att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen (1999:1078).

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen*:

Din e-postadress som du lämnar till oss i samband med att du skapar ett användarkonto på vår webbplats eller via vår app kan komma att användas av oss för ändamålet att skicka ut formulär och enkätundersökningar. Din e-postadress och andra lämnade uppgifter används inte för någon form av marknadsföringssyfte.

För ändamålet att genomföra interna analyser och undersökningar använder vi endast pseudonymiserad information. Vid insamling av uppgifter i samband med kundbeställningar skapas ett KundID som tillsammans med uppgift om postnummer, ålder och kön används för interna analyser och undersökningar. Övriga uppgifter du lämnar i samband med kundbeställningar används inte för detta ändamål. KundID:et består av en unik bokstavs- och sifferkombination och utgör en stark pseudonymisering av dina personuppgifter. Det är inte möjligt att utifrån KundID:et identifiera dig som person. Uppgifter om postnummer, ålder och kön samlas in från Checkbiz AB i samband med ålderskontrollen när du skapar ditt konto. För befintliga konton som skapats innan insamlingen av dessa uppgifter påbörjades samlar vi in uppgifter om ålder och kön genom en enskild hämtning av uppgifter från Checkbiz AB.

Interna analyser och undersökningar görs i syfte att följa upp och utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande (till exempel sortiment, kommunikation, hälsa och arbetsmiljö).

Dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar vår kundtjänst på vår webbplats, i vår app, chatt eller via sociala medier, behandlas för ändamålet att utveckla Systembolagets service och öka vår kundnöjdhet. Vi kan också komma att spela in ditt samtal i samband med att du ringer in till vår kundtjänst för samma ändamål. I sådant fall kommer du att få information om detta innan ditt samtal spelas in.

Om du använder dig av vårt trådlösa nätverk (wifi) i samband med att du besöker våra butiker lagras din IP-adress och uppgift om namn på dator eller mobiltelefon för ändamålet att kunna tillhandahålla vårt wifi till dig. Detta för att du enkelt ska kunna besöka vår webbplats eller använda dig av vår app.

Våra butiker är kameraövervakade och inspelat kameramaterial behandlas för ändamålen att (i) förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott i syfte att öka tryggheten för Systembolagets kunder, medarbetare och leverantörer samt skydda Systembolagets egendom, (ii) bistå brottsbekämpande myndigheter med kameramaterial inom ramen för pågående brottsutredning, samt (iii) möjliggöra hantering av rättsliga anspråk i samband med brottslighet. 

Läs mer om Systembolagets kamerabevakning i butik (pdf). 

* Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att, i enlighet med tillkännagivande (2012:623) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten, kunna bedriva en rationell verksamhet och ge våra kunder en god service. Vidare för att kunna säkerställa att Systembolaget är en god och säker arbetsplats.

Om det är ett krav att lämna dina personuppgifter till oss

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det dock komma att inverka på vår möjlighet att ingå avtal, leverera och tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig, samt därefter att administrera avtalsförhållandet och uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

 • Våra system- och driftleverantörer och samarbetspartners har åtkomst till den kvittoinformation som registreras i samband med: inköp av våra produkter, personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du beställer varor till butik eller ombud, skapar ett användarkonto på vår webbplats eller via vår app, beställer varor genom ditt användarkonto, beställer hemleverans, gör en förfrågan om privatimport eller bokar en dryckesprovning samt personuppgifter som registreras vid sakskada.

 • Om du betalar med kort krypteras kortinformationen i terminalen för läsning av betalkort och skickas direkt till den inlösande banken för autentisering, godkännande och settlement av korttransaktionen och skickas därifrån till den kortutgivande banken.

 • Vi använder oss av företaget Checkbiz AB för att kontrollera ditt personnummer (eller födelsedatum) som du lämnar till oss i samband med att du skapar ditt användarkonto.

 • Vi kan komma att lämna ut din e-postadress som du lämnar till oss i samband med att du skapar ditt användarkonto till våra samarbetspartners som hjälper oss att genomföra våra undersökningar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter i samband med att vi anlitar leverantörer som utför uppdrag för vår räkning, till exempel tillhandahållande av IT-system. Våra leverantörer behandlar på så sätt personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. Endast de som behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen har tillgång till dina uppgifter.

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

Vi delar också dina personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga. Sådana personuppgiftsansvariga kan vara fraktföretag eller banker/betalningsförmedlare för att de ska kunna hantera och leverera din betalning och leverans. När personuppgifter delas med andra personuppgiftsansvariga så är de ansvariga för sin behandling av personuppgifter, och vi hänvisar till dem för frågor eller mer information om hur de behandlar personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig.

Kassasystem

Ditt inköp, såväl kontantköp som kortköp, registreras i vårt kassasystem. Om du betalar med kort registreras ett maskerat kortnummer (endast de sex första och fyra sista siffrorna i kortnumret registreras). Vi sparar endast kvittoinformation såsom tidpunkt för köp, butik, belopp och vilka varor du köpt. Vi saknar möjlighet att utifrån kvittoinformation och maskerat kortnummer identifiera dig och ditt köp. Kvittoinformation sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagen.

Kundbeställningar, beställning av hemleverans och förfrågan om privatimport

Dina personuppgifter – som du lämnar till oss i samband med att du beställer varor till butik eller ombud, beställer varor genom ditt användarkonto på vår webbplats eller via vår app, beställer hemleverans eller gör en förfrågan om privatimport – avidentifieras i vårt affärssystem från alla personuppgifter efter 30 dagar från att varorna har hämtats ut av dig i butik eller levererats hem till dig.

Den avidentifierade kundbeställningen, beställningen av hemleverans eller förfrågan om privatimport arkiveras sedan i 13 månader.

Interna analyser och undersökningar

Det unika KundID som skapas i samband med kundbeställningar och övriga uppgifter kopplade till ditt KundID, raderas efter fem (5) år.

Ditt användarkonto på vår webbplats eller via vår app

När dina personuppgifter som du lämnat i samband med att du skapat ditt användarkonto har kontrollerats raderas ditt personnummer (eller födelsedatum) ur vårt och Checkbiz AB:s datasystem.

Om du inte varit inloggad under en tolvmånadersperiod får du information från oss om att ditt användarkonto automatiskt raderas om du inte loggar in inom en månad. Du kan även särskilt begära att ditt användarkonto ska raderas genom att kontakta vår kundtjänst.

Historik för Mina beställningar (del av Mina Sidor) raderas när du begär det, dock senast 15 månader efter beställningen. Historik för Mina bokningar (del av Mina Sidor) raderas senast tre (3) månader efter bokningsdagen.

Dryckesprovning

Dina personuppgifter raderas efter 30 dagar från genomförd dryckesprovning. Vid avbokning av betald dryckesprovning raderar vi dina personuppgifter efter den återbetalats eller som längst efter tolv (12) månader.

Trådlöst nätverk (wifi)

Din IP-adress och uppgift om datornamn raderas efter tolv (12) månader.

Kameraövervakning i butik

Inspelat kameramaterial från våra butiker raderas senast efter 30 dagar. Kameramaterial som används inom ramen för pågående brottsutredning sparas dock så länge som utredning pågår eller som Systembolaget har ett rättsligt anspråk.

Läs mer om Systembolagets kamerabevakning i butik (pdf). 

Kundtjänst

Kundtjänstärenden raderas efter tre (3) år från avslutat ärende. Samtal som spelas in i samband med att du ringer in till vår kundtjänst raderas efter tre (3) månader.

Återköp, reklamation, sakskada och utbetalning av kompensation

Dagrapporter med bifogade återköpskvitton, reklamationskvitton, makulerade kvitton, felslagskvitton, sakskadeblankett och blankett för kompensation till kund samt uppgift om sakskada i vårt kassasystem raderas sju (7) år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagen.

Signaturkvitton som är 18 månader eller äldre makuleras månadsvis i dokumentförstörare.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Rättigheterna är inte absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar därför inte alltid i någon åtgärd.

Dina rättigheter i GDPR inkluderar:

 • Rätt till tillgång (artikel 15 GDPR). Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt ytterligare information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av dina personuppgifter (registerutdrag).

 • Rätt till radering eller ”rätten att bli bortglömd” (artikel 17 GDPR). Du har i vissa fall rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade under de förutsättningar som framgår av artikel 17.1 GDPR, exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, du har invänt mot behandlingen och vi saknar avgörande berättigade skäl eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

 • Rätt till rättelse (artikel 16 GDPR). Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att – med beaktande av ändamålet – komplettera uppgifterna med ett utlåtande.

 • Rätt att göra invändningar (artikel 21 GDPR). Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Om det vid en invändning saknas avgörande berättigade skäl för vår behandling ska vi upphöra med behandlingen och radera personuppgifterna.

 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 GDPR). Du har även rätt att begränsa behandlingen, till exempel under tiden som vi prövar en begäran om rättelse eller en invändning mot behandlingen.

 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR). Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och en rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig.

Mer information om rättigheterna hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över personuppgiftbehandlingar.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud per telefon via vår växel 08–503 300 00 eller e-post via dataskyddsombud@systembolaget.se. Vårt dataskyddsombud når du även via post genom att skicka ditt brev till Systembolagets huvudkontor (Systembolaget, Dataskyddsombud, 111 47 Stockholm).

______________________

Denna information om behandling av personuppgifter fastställs av Systembolaget AB 2 november 2022.