Bolagsstyrning

Systembolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. En reviderad version av koden gäller från den 1 november 2015.

Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Även om koden främst riktar sig till aktiemarknadsbolagen kommer en utvecklad bolagsstyrning i dessa bolag att tjäna som exempel och förebild även för andra kategorier av företag, såsom Systembolaget. Detta i sin tur är ägnat att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft och att främja förtroendet på den svenska kapitalmarknaden och i det svenska samhället i stort för näringslivets sätt att fungera.

Vägledande huvudprinciper för syftet med koden

  • Aktivare och mer ansvarstagande från ägaren
  • Skapande av en balans mellan ägare, styrelse och den verkställande ledningen
  • Tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan de olika lednings- och kontrollorganen
  • Värna om den praktiska tillämpningen av aktiebolagslagens likabehandlingsprincip
  • Skapandet av största möjliga transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt.

Svensk kod för bolagsstyrning (pdf)

Rapporter bolagsstyrning

Relaterade dokument