Policy för inköp av drycker

Systembolagets syfte är att bidra till att minska alkoholens skadeverkningar och Systembolagets roll är att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa.

Övergripande målsättning

Att med utgångspunkt i kundnyttan och i samverkan med våra leverantörer utveckla ett sortiment i framkant som förenklar för kunderna att tänka miljö och hälsa och som ökar kundnöjdheten och bidrar till ett kundmöte som imponerar. Ett sortiment som bidrar till att stärka Systembolagets roll.

Det övergripande målet med inköps- och sortimentsarbetet är att skapa förutsättningar för att Systembolaget ska kunna tillhandahålla ett noga utvalt sortiment som upplevs som unikt i bredd och djup och gör det möjligt att erbjuda våra kunder den bästa servicen samtidigt som sortimentet innehåller attraktiva produkter som kan bidra till att minska alkoholens skadeverkningar (t.ex. i form av alkoholfria och lågalkoholhaltiga alternativ).


Inköpspolicyn för drycker är det övergripande ramverket för Systembolagets
sortiments- och inköpsarbete. Sortiments- och inköpsarbetet ska främst vara baserat på Systembolagets Erbjudandestrategi som tar sin utgångspunkt i rådande trender och hur de påverkar kundernas behov av drycker. För att kunna möta dessa behov ska vi sätta upp mål och riktlinjer för sortimentets storlek och spridning i de olika kanalerna. I sortimentsplanen sätts bl.a. måltal för de olika egenskaper som artiklarna i sortimentet ska innehålla för att de ska motsvara kundernas behov på kort och lång sikt.

Socialt ansvar

Sortiments- och inköpsarbetet styrs också av Systembolagets sociala ansvar, inklusive hållbarhet och av hänsyn till folkhälsan. Såväl villkor för miljö och människor i leverantörskedjan, och vår egen verksamhet som alkoholens skadeverkningar ska beaktas. Vi vill erbjuda kunderna artiklar med lägre eller ingen alkoholhalt, liksom mindre förpackningsstorlekar. Hänsyn till miljön visar sig genom att vi erbjuder allt fler ekologiska artiklar och tillhandahåller förpackningar av typer som är bättre för miljön. Inom hållbarhetsområdena arbetsvillkor och korruption är målet är att få in fler artiklar med etisk märkning i sortimentet.

Systembolagets sortiment ska:

  • Kännetecknas av våra kärnvärden, omtänksamma, kunniga och inspirerande.

Det betyder att:

Vi genom de varor vi köper in och erbjuder ska stärka upplevelsen av Systembolaget som kunnigt, inspirerande och omtänksamt.

  • Vara anpassat efter kundernas efterfrågan.

Det betyder att:

Vi med kunden som utgångspunkt ska utveckla ett hållbart sortiment där vi med fokus på hälsa och miljö inspirerar till en större mat- och dryckesupplevelse. Vi erbjuder ett sortiment som upplevs inkluderande och omfattar alla kunder.

  • Vara brett och mångsidigt.

Det betyder att:

Vi ska matcha tillgången av produkter i omvärlden med kundernas efterfrågan. Vi ska agera på förändrade omständigheter och nya möjligheter i omvärlden för att möjliggöra ett sortiment som upplevs unikt i bredd och djup.

  • Vara kvalitetssäkrat, hållbart, lönsamt och kostnadseffektivt.

Det betyder att:

Inköpsprocessen ska säkra att kunden får bästa möjliga kvalitet utifrån stil och pris. Våra medarbetare ska ha en hög kunskap, vara professionella och ledande inom sina respektive expertområden. Vi ska ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption, i vår egen verksamhet och i leverantörskedjan, i enlighet med Global Compacts principer. Vi ska ha en effektiv inköpsprocess och arbeta för bra effektivitet och lönsamhet i sortimentet med bibehållen eller ökad kundnytta. Genom vår storlek som inköpsaktör kan vi driva en hållbar utveckling i vår leverantörskedja och inom vår bransch.

  • Byggas märkesneutralt, likabehandlande och transparent.

Det betyder att:

Vi ska agera icke-diskriminerande och märkesneutralt och inte missbruka vår
dominerande ställning. Systembolagets inköpsrutiner ska innebära att ett stort antal leverantörer får tillträde till marknaden, såväl små som stora. Vi ska agera transparent och i samverkan med leverantörerna skapa förutsättningar för gemensam framgång. Transparensen innebär att Systembolagets inköpsprocess är tydligt kommunicerad och förutsägbar. Leverantören ska känna sig trygg med att den produkt som vinner en blindprovning också är den som hamnar på hyllan.

Ansvar

Systembolagets Inköpspolicy för drycker beslutas av Systembolagets styrelse. Företagsledningen beslutar om Erbjudandestrategin. Verksamhetsområde Erbjudande ansvarar för genomförandet.

Årlig omprövning

Denna policy ska omprövas årligen i samband med framtagandet av sortimentsplan. Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.