Kika in i vår nya onlinebutik! Gå till beta.systembolaget.se

Allmänna villkor

Användarvillkoren

Allmänt

1. Villkoren i punkt 1-21 (”Användarvillkoren”) gäller mellan dig och Systembolaget AB (”Systembolaget”) vid ditt besök på, eller interagerande med, Systembolagets webbplats www.systembolaget.se (”Webbplatsen”). Genom din användning av, eller interagerande med, Webbplatsen accepterar du Användarvillkoren.

2. Vid beställning av vara på Webbplatsen för avhämtning i butik eller ombud gäller, förutom Användarvillkoren, även villkoren i punkt 22-26 (Beställning till butik och ombud). Vid beställning av vara på Webbplatsen för hemleverans gäller, förutom Användarvillkoren, även villkoren 27-36 (Beställning för hemleverans). Vid din förfrågan om privatimport gäller, förutom Användarvillkoren, även villkoren i punkt 37-44 (Privatimportsvillkoren). Samtliga villkor i punkt 1-44 (”Allmänna Villkoren”) gäller i tillämpliga delar även om du gör din beställning av vara eller förfrågan om privatimport i Systembolagets butiker eller via Systembolagets kundtjänst.

3. Systembolaget ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Webbplatsen och har rätt att när som helst ta bort eller göra ändringar i information och funktionalitet på Webbplatsen. Systembolaget äger också rätt att när som helst ändra de Allmänna Villkoren. De vid var tid gällande Allmänna Villkoren finns publicerade på Webbplatsen. Du ska därför läsa igenom de Allmänna Villkoren vid varje besök på Webbplatsen (och vid varje beställning av vara eller förfrågan om privatimport).

4. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Webbplatsen, t.ex. åtkomst till Internet, webbläsare och e-post.

5. Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på Webbplatsen. Systembolaget ansvarar inte för avbrott eller andra störningar som kan förekomma på Webbplatsen.

6. Samtliga immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen tillkommer Systembolaget (eller tredje man). Systembolagets immateriella rättigheter omfattar bl.a. firman Systembolaget, varumärket Systembolaget, formgivningar t.ex. Systembolagets matsymboler och rättigheter enligt upphovsrättslagen, till exempel fotografier och databaser. Du får ladda ner, skriva ut, kopiera och titta på material på Webbplatsen för ditt eget privata bruk, men du får inte hantera sådant material i kommersiellt syfte eller i näringsverksamhet. Systembolagets s.k. öppna API:er får dock användas i kommersiellt syfte, detta i enlighet med de villkor som finns tillgängliga på https://www.systembolaget.se/api/. Om du är osäker på vilket material som du får använda och hur, är du välkommen att kontakta Systembolagets kundtjänst (se punkt 16 för kontaktuppgifter).

7. Det är inte tillåtet att använda tekniska lösningar eller automatiska verktyg som exempelvis s.k. agenter, robotar, crawlers eller spindlar i anslutning till Webbplatsen för att registrera eller reproducera information, lämna beställningar, nyttja tjänster eller för att samla in information från eller om Webbplatsen i syfte att tillhandhålla funktioner eller tjänster relaterat till marknadsföring av, eller information om alkoholdrycker. Du får inte heller (i) störa eller påverka den av Systembolaget avsedda funktionaliteten på Webbplatsen, eller (ii) kringgå eventuella tekniska skyddsåtgärder som Systembolaget har vidtagit för att begränsa tillgång eller åtkomst till Webbplatsen.

8. Om tvist skulle uppstå mellan dig och Systembolaget ska den i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt ska saken avgöras i allmän domstol. Tvist avgörs enligt svensk rätt.

 

Länkning

9. Du får hänvisa till Webbplatsen genom länkning.

10. För länkning gäller de villkor och riktlinjer för länkning som vid var tid finns tillgängliga på systembolaget.se (https://www.systembolaget.se/om-lankning/). Dessa villkor gäller all typ av länkning till Webbplatsen, inklusive länkning till produktsidor.

 

Användarkonto

11. Du kan göra en beställning av vara eller förfrågan om privatimport när du har skapat ett användarkonto på Webbplatsen, varvid du bl.a. måste ange ditt namn och personnummer. Om du saknar svenskt personnummer eller inte är skriven i Sverige kan du kontakta Systembolagets kundtjänst för assistans med att skapa ett konto.

Om du är skriven i Norge anger du det, varpå du istället lämnar följande uppgifter; förnamn, efternamn, födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD), gatuadress samt postnummer.

Lämnade uppgifter kontrolleras av Systembolaget med hjälp av företaget Bisnode AB. När uppgifterna har kontrollerats raderas ditt personnummer (eller födelsedatum) ur Systembolagets och Bisnode AB:s datasystem. Systembolaget bekräftar via e-post att du har skapat ditt användarkonto. Endast fysiska personer får skapa användarkonton och endast ett användarkonto per person får skapas.

12. För att kunna nå ditt användarkonto på Webbplatsen ska du välja ett personligt och unikt lösenord som, tillsammans med ditt valda användarnamn (din e-postadress), ger dig tillgång till användarkontot. Du ansvarar själv för att hålla ditt lösenord konfidentiellt. Genom din registrering av användarkontot bekräftar du att det är personligt, att den registrerade e-postadressen är personlig, att det registrerade telefonnumret är personligt samt att användarkontot inte registrerats för annans räkning. Användarkonto får inte användas av eller överlåtas till annan. Användarkontot raderas automatiskt om du inte har varit inloggad under en tolvmånadersperiod eller om du särskilt begär att ditt användarkonto ska raderas.

13. Användarkonto får inte registreras för annans räkning eller av kommersiell aktör t.ex. näringsidkare som förmedlar eller marknadsför alkoholhaltiga drycker.

14. Systembolaget kan, efter eget val, annullera din beställning och/eller stänga av ditt användarkonto (tillfälligt eller permanent) om Systembolaget har skälig anledning att misstänka (i) att ditt användarkonto innehåller felaktiga, missvisande eller inaktuella uppgifter, eller (ii) att ditt användarkonto eller Webbplatsen i övrigt används på sätt som inte är tillåtet enligt de Allmänna Villkoren. Om annullering av din beställning och/eller avstängning av ditt användarkonto sker, kommer du att få ett meddelande från Systembolaget.

15. Alla personuppgifter som du lämnar till Systembolaget på Webbplatsen behandlas i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) vilken ersätter Personuppgiftslagen (1998:204) samt tillsynsmyndighets bindande beslut och föreskrifter samt tillkommande lokal anpassning och reglering avseende dataskydd. Användaruppgifter får endast registreras av den person som uppgifterna avser. Systembolaget behandlar dina uppgifter för att leverera och tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig som kund och för att fullgöra och administrera vårt avtal med dig samt för att säkerställa att den som gör en beställning eller ställer en förfrågan om privatimport är över 20 år. Exempelvis för att administrera din användning av Webbplatsen, kundförhållandet, historik (på Mina Sidor), och för att kunna informera dig om förhållanden som påverkar din användning av Webbplatsen och fullgöra avtal med dig, följa upp leveranser eller annars vidta åtgärder som du har begärt. Din e-postadress kan komma att användas av oss för att skicka ut formulär och enkätundersökningar. Dina uppgifter används inte för någon form av marknadsföringssyfte. I vissa fall, då en leverantör behöver få del av dina kontaktuppgifter (inte personnummer) för att exempelvis kunna utföra vissa beställningar, kommer sådana nödvändiga kontaktuppgifter överföras till leverantör från Systembolaget. Historik för Mina beställningar (del av Mina Sidor) raderas av Systembolaget när du begär det, dock senast 13 månader efter beställningen. Historik för Mina bokningar (del av Mina Sidor) raderas av Systembolaget senast tre (3) månader efter bokningsdagen.

16. Systembolaget AB, 556059-9473, med adress Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas.

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Läs mer om hur Systembolaget behandlar personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen här.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud per telefon via vår växel 08 - 503 300 00 eller e-post via dataskyddsombud@systembolaget.se.

 

Leverans och priser

17. Om du har fyllt 20 år och skapat ett användarkonto (se punkt 11-13) kan du göra en beställning av varor ur Systembolagets sortiment på Webbplatsen antingen för avhämtning i Systembolagets butiker, hos Systembolagets ombud, eller för hemleverans. Du kan också göra en förfrågan om privatimport av alkoholdrycker som inte erbjuds i Systembolagets sortiment.

18. I enlighet med alkohollagen säljer eller lämnar Systembolaget (butiker och ombud) inte ut beställda alkoholdrycker till en person som i) inte kan styrka att han eller hon fyllt 20 år, ii) är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, eller iii) om det finns särskild anledning att anta att han eller hon olovligen kommer att tillhandahålla varan till någon som inte själv får köpa varan på Systembolaget enligt punkt i)-ii) ovan (s.k. langning). Systembolaget lämnar härutöver inte ut beställd vara förrän den är fullt betald.

19. Systembolaget ansvarar inte för eventuell slutförsäljning av beställd vara eller varubrist av andra skäl, och har rätt att avboka din beställning avseende de varor som är slutsålda eller av annan anledning inte kan levereras. Om Systembolaget inte kan leverera hela eller delar av din beställning informeras du om det så snart det är möjligt. Endast hela kollin utan kross levereras till kund.

20. Det pris som anges för respektive vara i Systembolagets sortiment inkluderar mervärdesskatt och alkoholskatt. Härutöver tillkommer för hemleverans avgifter för t.ex. frakt enligt vid gällande regler och läggs då på priset inför slutförandet av din beställning. Det pris som anges i det sista beställningssteget på Webbplatsen respektive i Offerten (avser förfrågan om privatimport) är således det totala priset för beställningen.

21. Om du vid flera tillfällen underlåter att hämta ut beställda varor i tid, vägrar ta emot varor vid hemleverans, eller på annat sätt bryter mot dessa Allmänna Villkor, har Systembolaget rätt att stänga av dig från beställningstjänsten.

 

Beställning till butik eller ombud

Förutom nedanstående villkor om beställning med leverans till av kunden vald butik eller ombud gäller även Användarvillkoren i punkt 1-21.

22. Du är bunden av din beställning när den har registrerats på Webbplatsen. Systembolaget är emellertid bundet av din beställning först när Systembolaget, på plats i butik eller hos ombudet, har konstaterat att försäljning av alkoholdrycker kan ske i enlighet med alkohollagen (se punkt 18).

23. När beställd vara finns tillgänglig för avhämtning meddelas du via sms eller telefon. Du ska själv hämta ut och betala varan i butiken eller hos ombudet. Detta ska ske inom fjorton (14) dagar från mottagandet av meddelandet och vid uthämtningen ska du uppge ditt beställningsnummer. Efter 14 dagar returneras din beställning/bokning, vilket innebär att den inte längre finns tillgänglig för avhämtning.

24. Om du inom fjorton (14) dagar (alternativt sju (7) arbetsdagar om detta är en längre period) från det att du hämtat ut varan meddelar Systembolaget att du vill returnera varan har du rätt att lämna tillbaka varan till Systembolaget (ångerrätt).

25. Om du vill utnyttja din ångerrätt betalas ingen kostnad för återfrakt till Systembolaget av dig. När Systembolaget mottagit varan, återbetalas det som du betalat till Systembolaget för ditt köp.

26. Defekta varor kan alltid reklameras hos Systembolaget.

 

Beställning för hemleverans

Förutom nedanstående villkor om beställning för hemleverans gäller även Användarvillkoren i punkt 1-21 ovan.

27. Under ett inledande försök är hemleverans endast möjlig inom vissa områden vilka anges på Webbplatsen. 28. Du är bunden av din beställning när den har registrerats på Webbplatsen. Systembolaget är emellertid inte bundet av din beställning förrän Systembolaget har konstaterat att försäljning och utlämning av alkoholdrycker kan ske i enlighet med alkohollagen (se punkt 18). 29. Vid hemleverans betalas varan samt frakten alltid i förväg genom kortbetalning på Webbplatsen.

30. Leverans av varor kan ske alla veckans vardagar inom vissa tidsfönster (tillgängliga dagar och tidsfönster för leverans varierar dock beroende på område). Du väljer tidsfönster för leverans vid beställningstillfället, och du är sedan skyldig att ta emot beställd vara inom detta tidsfönster.

31. Leverans av beställda varor sker antingen till din folkbokföringsadress eller annan adress som du anger. När du tar emot varan måste du uppvisa giltig ID-handling för att styrka din identitet och för att uppfylla alkohollagens försäljningsregler (se punkt 18). Varan du har beställt kan även tas emot av annan förutsatt att du beställt varan till din folkbokföringsadress. Detta dock under förutsättning att denna mottagare kan uppvisa giltig ID-handling för styrkande av sin identitet samt uppfyller alkohollagens försäljningsregler (se punkt 18).

32. Om du inte är hemma under det tidsfönster du angett vid beställningstillfället, om du angett en felaktig leveransadress, eller om mottagaren av varorna enligt punkt 31 (du eller någon annan på folkbokföringsadressen) inte uppfyller alkohollagens försäljningsregler förfaller hela din beställning, varvid varuvärdet, men inte kostnaden för frakten återbetalas.

33. Om du inom fjorton (14) dagar (alternativt sju (7) arbetsdagar om detta är en längre period) från det att du fått varan utlämnad till dig meddelar Systembolaget att du vill returnera varan har du rätt att lämna tillbaka varan till Systembolaget (ångerrätt). Meddelande om att du ångrat köpet lämnas till Systembolagets kundtjänst (telefon: 0771-83 83 00, e-post: kundtjanst@systembolaget.se, adress: Systembolaget AB, Kundtjänst, 103 84 Stockholm.)

34. Vid utövande av din ångerrätt betalas ingen kostnad för återfrakt till Systembolaget av dig. För eventuella frågor om retur är du välkommen att kontakta Systembolagets kundtjänst (0771-83 83 00). När Systembolaget mottagit varan, eller kunden har tillstyrkt att varan har skickats tillbaka i samråd med Systembolagets kundtjänst, återbetalas det som du betalat till Systembolaget snarast och senast inom fjorton (14) dagar från mottagandet.

35. Om den vara/de varor du mottager från Systembolaget i fråga om sort eller antal inte stämmer överens med det du beställt ska du kontakta Systembolagets kundtjänst (telefon 0771-83 83 00)

36. Defekta varor kan alltid reklameras i någon av Systembolagets butiker. Skulle du inte ha möjlighet att ordna retur till butik själv, är du välkommen att kontakta Systembolagets kundtjänst (0771-83 83 00).

 

Privatimportsvillkoren

Förutom nedan villkor om privatimport gäller även Användarvillkoren (punkt 1-21 ovan).

37. ”Privatimport” innebär att du som privatperson - om du önskar köpa alkoholdryck som inte erbjuds i Systembolagets sortiment, för avhämtning i Systembolagets butiker - på Webbplatsen kan göra en förfrågan om sådan vara. Din förfrågan om privatimport är inte bindande för vare sig dig eller Systembolaget.

38. När Systembolaget mottagit din förfrågan bekräftas det genom att du får en automatisk bekräftelse med relevant information om din förfrågan.

39. Utifrån din förfrågan framställer Systembolaget en offertförfrågan till den leverantör/producent som tillhandahåller efterfrågad vara (”Leverantören”). Leverantören kan avböja Systembolagets offertförfrågan eller kräva att viss minsta kvantitet av varan köps. Om krav på minimi-kvantitet framställs och du önskar fullfölja beställningen måste du köpa begärd minimi-kvantitet.

40. När Leverantören svarat på Systembolagets offertförfrågan återkommer Systembolaget till dig antingen med en offert avseende efterfrågad vara (”Offert”) eller med besked om att leverans inte kan ske. Systembolaget ansvarar inte för Leverantörens möjlighet/vilja att leverera aktuell vara eller de lagliga hinder som kan föreligga mot en privatimport av varan. I Offerten anges den butik där varan kan hämtas ut, varans totala pris (se punkt 20) samt eventuellt krav från Leverantören på köp av minimi-kvantitet.

41. Du är bunden av din beställning enligt Offerten från och med när du accepterat Offerten. Systembolaget är bundet av din beställning först när Systembolaget på plats i butik har konstaterat att försäljning av alkoholdrycker kan ske i enlighet med alkohollagen (se punkt 18). 

42. När beställd vara finns tillgänglig för avhämtning i butik meddelas du via sms eller telefon. Du ska betala och hämta ut varan i butiken inom fjorton (14) dagar från meddelandet.

43. Systembolaget har rätt att fritt förfoga över vara som inte hämtats ut i tid (se punkt 42). Om en vara inte hämtats ut i tid har Systembolaget rätt att fakturera dig en avgift som motsvarar Systembolagets kostnader för beställningen och för att köpet inte fullbordas.

44. Kunden har inte ångerrätt avseende vara köpt genom Systembolagets privatimport. Defekta varor kan alltid reklameras i någon av Systembolagets butiker.