Avsändare – Till startsidan
Allmänna villkor

Allmänna villkor

Innehåll på sidan

 1. Användarvillkoren

 2. Beställning till butik eller ombud 

 3. Beställning för hemleverans 

 4. Privatimportsvillkoren 

 5. Öppet köp, ångerrätt och reklamation 

1. Användarvillkoren 

Allmänt 

1.1. Villkoren i detta avsnitt 1 (”Användarvillkoren”) gäller mellan dig och Systembolaget AB (”Systembolaget”) vid ditt besök på, eller interagerande med, Systembolagets webbplats www.systembolaget.se (”Webbplatsen”) och vid din användning av Systembolagets mobilapplikation/er (”Appen”). Genom din användning av, eller interagerande med, Webbplatsen och/eller Appen accepterar du Användarvillkoren.

1.2. Vid beställning av vara på Webbplatsen eller i Appen för avhämtning i butik eller ombud gäller, förutom Användarvillkoren, även villkoren i avsnitt 2 (Beställning till butik och ombud). Vid beställning av vara på Webbplatsen för hemleverans gäller, förutom Användarvillkoren, även villkoren i avsnitt 3 (Beställning för hemleverans). Vid din förfrågan om privatimport gäller, förutom Användarvillkoren, även villkoren i avsnitt 4 (Privatimportsvillkoren). Samtliga villkor i avsnitt 1–5 (”Allmänna Villkoren”) gäller i tillämpliga delar även om du gör din beställning av vara eller förfrågan om privatimport i Systembolagets butiker, via telefon eller via Systembolagets kundtjänst. 

Uppgifter om Systembolaget:

Systembolaget AB 
Organisationsnummer: 556059-9473 
Momsnummer: SE556059947301 
Telefon: 0771-83 83 00 
Adress: Systembolaget AB, 103 84 Stockholm 
E-post: kundtjanst@systembolaget.se 

1.3. Systembolaget ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Webbplatsen eller i Appen och har rätt att när som helst ta bort eller göra ändringar i information och funktionalitet på Webbplatsen eller i Appen. Systembolaget äger också rätt att ändra de Allmänna Villkoren. De vid var tid gällande Allmänna Villkoren finns publicerade på Webbplatsen och är tillgängliga i Appen. Det åligger dig att förvissa dig om vad som gäller enligt de Allmänna Villkoren vid varje besök på Webbplatsen samt vid användning av Appen (och vid varje beställning av vara eller förfrågan om privatimport). 

1.4. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Webbplatsen eller Appen, till exempel åtkomst till internet, webbläsare och e-post. 

1.5. Driftsstopp för underhåll med mera kan förekomma på Webbplatsen eller i Appen. Systembolaget ansvarar inte för avbrott eller andra störningar som kan förekomma på Webbplatsen eller i Appen – och inte heller för de följder som orsakats av sådant avbrott eller störning.  

1.6. Samtliga immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen och i Appen tillkommer Systembolaget (eller tredje man). Systembolagets immateriella rättigheter omfattar bland annat, men inte uteslutande, företagsnamnet Systembolaget, varumärket Systembolaget, design till exempel, Systembolagets smakklockor och matsymboler, verk enligt upphovsrättslagen samt fotografier och databaser (härefter ”Immateriella rättigheter”). Du får inte hantera Immateriella rättigheter i kommersiellt syfte eller i näringsverksamhet. Systembolagets så kallade öppna API får dock användas i kommersiellt syfte, detta i enlighet med de villkor som finns tillgängliga. Läs mer om Systembolagets API portal. Om du är osäker på vilket material som du får använda och hur, är du välkommen att kontakta Systembolagets kundtjänst

1.7. Det är inte tillåtet att använda tekniska lösningar eller automatiska verktyg som exempelvis så kallade agenter, robotar, crawlers eller spindlar i anslutning till Webbplatsen eller Appen för att registrera eller reproducera information, lämna eller göra beställningar, nyttja tjänster eller för att samla in information från eller om Webbplatsen eller Appen i syfte att tillhandhålla funktioner eller tjänster relaterat till marknadsföring av, eller information om alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat. Du får inte heller (i) störa eller påverka den av Systembolaget avsedda funktionaliteten på Webbplatsen eller i Appen, eller (ii) kringgå eventuella tekniska skyddsåtgärder som Systembolaget har vidtagit för att begränsa tillgång eller åtkomst till Webbplatsen eller Appen. 

1.8. Om tvist skulle uppstå mellan dig och Systembolaget ska den i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. Tvist avgörs enligt svensk rätt. En eventuell tvist kan även lösas via EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning (ODR – Online Dispute Resolution). 

ARN 
www.arn.se(du lämnar vår webbplats)
Allmänna Reklamationsnämnden 
Box 174 
101 23 Stockholm 

EU ODR: http://ec.europa.eu/odr (du lämnar vår webbplats)

Länkning 

1.9. Du får hänvisa till Webbplatsen genom länkning. 

1.10. För länkning gäller de villkor och riktlinjer för länkning som vid var tid finns tillgängliga på denna sida: Om länkning. Dessa villkor gäller all typ av länkning till Webbplatsen, inklusive länkning till produktsidor. 

Användarkonto 

1.11. Du kan göra en beställning av vara eller förfrågan om privatimport när du har skapat ett användarkonto på Webbplatsen eller i Appen, varvid du bland annat måste ange ditt namn och personnummer. Om du saknar svenskt personnummer eller inte är skriven i Sverige kan du kontakta Systembolagets kundtjänst för assistans med att skapa ett konto. 

Om du är skriven i Norge anger du det, varpå du i stället lämnar följande uppgifter; förnamn, efternamn, födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD), gatuadress samt postnummer. 

Endast fysiska personer får skapa användarkonton och endast ett användarkonto per person får skapas. 

Lämnade uppgifter kontrolleras av Systembolaget mot folkbokförda uppgifter via en extern leverantör. När uppgifterna har kontrollerats raderas ditt personnummer ur Systembolagets datasystem. Uppgift om ålder, kön och postort samlas in för interna analyser och undersökningar. Uppgifterna används endast i pseudonymiserad form. Systembolaget bekräftar via e-post att du har skapat ditt användarkonto.  

1.12. För att kunna nå ditt användarkonto på Webbplatsen eller i Appen ska du välja ett personligt och unikt lösenord som, tillsammans med ditt valda användarnamn (din e-postadress), ger dig tillgång till användarkontot. Du ansvarar själv för att hålla ditt lösenord konfidentiellt. Genom din registrering av användarkontot bekräftar du 

 • att användarkontot är personligt,  

 • att den registrerade e-postadressen är personlig,  

 • att det registrerade telefonnumret är personligt, samt  

 • att användarkontot inte registrerats för annans räkning.  

Användarkonto får inte användas av eller överlåtas till annan. Användarkontot raderas automatiskt om du inte har varit inloggad under en period om tretton (13) månader eller om du särskilt begär att ditt användarkonto ska raderas. 

1.13. Användarkonto får inte registreras för annans räkning eller av kommersiell aktör, till exempel näringsidkare som förmedlar eller marknadsför alkoholhaltiga drycker eller alkoholdrycksliknande preparat. 

1.14. Systembolaget kan, efter eget val, annullera din beställning och/eller stänga av/radera ditt användarkonto (tillfälligt eller permanent) om Systembolaget har skälig anledning att misstänka (i) att ditt användarkonto innehåller felaktiga, missvisande eller inaktuella uppgifter, eller (ii) att ditt användarkonto, Webbplatsen eller Appen i övrigt används på sätt som inte är tillåtet enligt de Allmänna Villkoren. Om annullering av din beställning och/eller avstängning/radering av ditt användarkonto sker, kommer du att få ett meddelande från Systembolaget till din till användarkontot knutna e-postadress. 

1.15. Alla personuppgifter som du lämnar till Systembolaget på Webbplatsen och i Appen behandlas i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) samt tillsynsmyndighets bindande beslut och föreskrifter samt tillkommande lokal anpassning och reglering avseende dataskydd. Personuppgifter får endast registreras av den person som uppgifterna avser. Systembolaget behandlar dina uppgifter för att  

 • leverera och tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig som kund,  

 • fullgöra och administrera vårt avtal med dig, samt  

 • för att säkerställa att den som gör en beställning eller ställer en förfrågan om privatimport är över 20 år.  

Exempel på när Systembolaget behöver behandla dina personuppgifter är för att administrera din användning av Webbplatsen, Appen, kundförhållandet, historik (på Mina Sidor), och för att kunna informera dig om förhållanden som påverkar din användning av Webbplatsen och/eller Appen och fullgöra avtal med dig, följa upp leveranser eller annars vidta åtgärder som du har begärt. Din e-postadress kan komma att användas av oss för att skicka ut formulär och enkätundersökningar. Dina uppgifter används inte för någon form av marknadsföringssyfte. I vissa fall, då Systembolagets samarbetspartner behöver få del av dina kontaktuppgifter (inte personnummer) för att exempelvis kunna utföra vissa beställningar, kommer sådana nödvändiga kontaktuppgifter överföras till Systembolagets samarbetspartner. Historik för Mina beställningar (del av Mina Sidor) raderas av Systembolaget när du begär det, dock senast 13 månader efter beställningen. Historik för Mina bokningar (del av Mina Sidor) raderas av Systembolaget senast sex (6) månader efter bokningsdagen. 

1.16. Systembolaget AB, organisationsnummer 556059-9473, med adress Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. 

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. 

Du har även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter och att invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. 

Läs mer om hur Systembolaget behandlar personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud per telefon via vår växel 08–503 300 00 eller e-post via dataskyddsombud@systembolaget.se

Leverans och priser 

1.17. Om du har fyllt 20 år och skapat ett användarkonto (se punkt 1.11–1.14 ovan) kan du göra en beställning av varor ur Systembolagets sortiment på Webbplatsen eller i Appen, antingen för avhämtning i Systembolagets butiker eller hos Systembolagets ombud. Din beställning av varor på Webbplatsen kan även göras för hemleverans. Du kan också göra en förfrågan om privatimport av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som inte erbjuds i Systembolagets sortiment. 

1.18. I enlighet med alkohollagen säljer eller lämnar Systembolaget (butiker, ombud och vid hemleverans) inte ut beställda alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat till en person som (i) inte kan styrka att denne fyllt 20 år, (ii) är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, eller (iii) om det finns särskild anledning att anta att personen olovligen kommer att tillhandahålla varan till någon som inte själv får köpa varan på Systembolaget enligt punkt (i) eller (ii) ovan (så kallad langning). Systembolaget lämnar härutöver inte ut beställd vara förrän den är fullt betald. 

1.19. Systembolaget ansvarar inte för eventuell slutförsäljning av beställd vara eller varubrist av andra skäl, och har rätt att avboka din beställning avseende de varor som är slutsålda eller av annan anledning inte kan levereras (till exempel på grund av beslutat säljstopp eller produktåterkallelse). Systembolaget ansvarar inte heller för, i förekommande fall, felaktig information om årgång för drycker (till exempel i anslutning till årgångsbyte, utfasning av tidigare årgång eller då Systembolaget inte fått information om att årgångsbyte har skett). Om Systembolaget inte kan leverera hela eller delar av din beställning informeras du om det så snart det är möjligt. Om du erlagt betalning för vara som inte kan levereras sker återbetalning inom 14 dagar från att du blivit meddelad om detta, med samma betalsätt som du använde vid betalningstillfället. 

1.20. Betalning och eventuell återbetalning av Systembolaget sker alltid i svenska kronor (SEK). Det pris som anges för respektive vara i Systembolagets sortiment inkluderar mervärdesskatt och alkoholskatt. Vid hemleverans tillkommer avgifter för till exempel frakt enligt vid var tid gällande prislista och läggs då på priset inför slutförandet av din beställning. Det pris som anges i det sista beställningssteget på Webbplatsen, i Appen eller i offerten (vid förfrågan om privatimport) är således det totala priset för beställningen. 

1.21. Om du vid flera tillfällen underlåter att hämta ut beställda varor i tid, vägrar ta emot varor vid hemleverans, eller på annat sätt bryter mot någon punkt i dessa Allmänna Villkor, har Systembolaget rätt att stänga av dig från beställningstjänsten samt radera ditt användarkonto. Detsamma gäller vid väsentligt brott mot dessa Allmänna Villkor.  

2. Beställning till butik eller ombud 

Förutom nedanstående villkor om beställning med leverans till av kunden vald butik eller ombud gäller även Användarvillkoren i avsnitt 1 ovan. 

2.1. Du är bunden av din beställning när den har registrerats på Webbplatsen eller i Appen. Systembolaget är emellertid bundet av din beställning först när Systembolaget, på plats i butik eller hos ombudet, har konstaterat att försäljning och utlämning av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat kan ske i enlighet med alkohollagen (se punkt 1.18 ovan) samt dessa Allmänna Villkor. 

2.2. När beställd vara finns tillgänglig för avhämtning meddelas du via sms (om du angett ett mobiltelefonnummer). Du behöver hämta beställd vara inom fjorton (14) dagar från mottagandet av meddelandet och vid uthämtningen ska du uppge ditt beställningsnummer/referensnummer samt förekommande kontrollkod (gäller vid förbetalda varor hos ombud). 

2.3. I vissa fall kan varor endast beställas genom att varorna betalas direkt vid beställningstillfället (förbetalda varor). Godkända betalmöjligheter är kortbetalning (Visa, Mastercard och American Express), Swish samt direktbetalning via bank. 

2.4. I avsnitt 5 nedan finns villkor om öppet köp, ångerrätt och reklamation.  

3. Beställning för hemleverans 

Förutom nedanstående villkor om beställning för hemleverans gäller även Användarvillkoren i avsnitt 1 ovan. 

3.1. Hemleverans är möjlig, med vissa undantag, till de flesta adresser inom Sverige som går att nå med vägtransport (så kallad farbar väg).  

3.2. Du är bunden av din beställning när den har registrerats på Webbplatsen. Systembolaget är inte bundet av din beställning förrän Systembolaget har konstaterat att försäljning och utlämning av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat kan ske i enlighet med alkohollagen (se punkt 1.18 ovan) samt dessa Allmänna Villkor.  

3.3. Vid hemleverans betalas varan samt tillkommande avgifter alltid i förväg genom betalning på Webbplatsen. Godkända betalmöjligheter är kortbetalning (Visa, Mastercard och American Express), Swish samt direktbetalning via bank. 

3.4. Leverans av varor kan ske vardagar och lördagar inom vissa tidsfönster (tillgängliga dagar och tidsfönster för leverans varierar dock beroende på område och anges på Webbplatsen). Du väljer tidsfönster för leverans vid beställningstillfället, och du är sedan skyldig att ta emot beställd vara inom detta tidsfönster. Angivna leveranstider är ungefärliga och Systembolaget ansvarar inte för eventuella leveransförseningar. 

3.5. Leverans av beställda varor sker antingen till din folkbokföringsadress eller annan godkänd adress som du anger. När du tar emot varan måste du uppvisa giltig ID-handling för att styrka din identitet och för att uppfylla alkohollagens försäljningsregler (se punkt 1.18 ovan). Varan du har beställt kan även tas emot av annan förutsatt att du beställt varan till din folkbokföringsadress. Detta dock under förutsättning att denna mottagare kan uppvisa giltig ID-handling för styrkande av sin identitet samt uppfyller alkohollagens försäljningsregler (se punkt 1.18 ovan). 

3.6. Om du inte är hemma under det tidsfönster du angett vid beställningstillfället, om du angett en felaktig leveransadress, eller om mottagaren av varorna enligt punkt 3.5 (du eller någon annan på folkbokföringsadressen) inte uppfyller alkohollagens försäljningsregler förfaller hela din beställning, varvid varuvärdet, men inte kostnaden för frakten, återbetalas till dig. 

3.7. Om den vara/de varor du mottager från Systembolaget i fråga om sort eller antal inte stämmer överens med det du beställt ska du kontakta Systembolagets kundtjänst

3.8. Endast hela kollin utan kross levereras till kund. 

3.9. I avsnitt 5 nedan finns villkor om öppet köp, ångerrätt och reklamation. 

4. Privatimportsvillkoren 

Förutom nedan villkor om privatimport gäller även Användarvillkoren i avsnitt 1 ovan. 

4.1. ”Privatimport” innebär att du som privatperson – om du önskar köpa alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat som inte erbjuds i Systembolagets sortiment, för avhämtning i Systembolagets butiker – på Webbplatsen kan göra en förfrågan om sådan vara. Din förfrågan om privatimport är inte bindande för vare sig dig eller Systembolaget. 

4.2. När Systembolaget mottagit din förfrågan bekräftas det genom att du får en automatisk bekräftelse med relevant information om din förfrågan. 

4.3. Utifrån din förfrågan framställer Systembolaget en offertförfrågan till den leverantör/producent som tillhandahåller efterfrågad vara (”Leverantören”). Leverantören kan avböja Systembolagets offertförfrågan eller kräva att viss minsta kvantitet av varan köps. Om krav på minimi-kvantitet framställs och du önskar fullfölja beställningen måste du köpa begärd minimi-kvantitet. 

4.4. När Leverantören svarat på Systembolagets offertförfrågan återkommer Systembolaget till dig antingen med en offert avseende efterfrågad vara (”Offert”) eller med besked om att leverans inte kan ske. Systembolaget ansvarar inte för Leverantörens möjlighet/vilja att leverera aktuell vara eller de lagliga hinder som kan föreligga mot en privatimport av varan. I Offerten anges den butik där varan kan hämtas ut, varans totala pris (se punkt 1.20 ovan) samt eventuellt krav från Leverantören på köp av minimi-kvantitet. 

4.5. Du är bunden av din beställning enligt Offerten från och med när du accepterat Offerten. Systembolaget är bundet av din beställning först när Systembolaget på plats i butik har konstaterat att försäljning och utlämning av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat kan ske i enlighet med alkohollagen (se punkt 1.18 ovan) och dessa Allmänna Villkor.  

4.6. När beställd vara finns tillgänglig för avhämtning i butik meddelas du via sms eller telefon. Du ska betala och hämta ut varan i butiken inom fjorton (14) dagar från meddelandet. Avhämtning av endast del av beställning är inte tillåtet. 

4.7. Systembolaget har rätt att fritt förfoga över beställd vara som inte hämtats ut i tid (se punkt 4.6 ovan). Om en vara inte hämtats ut i tid har Systembolaget rätt att fakturera dig ett belopp motsvarande Systembolagets kostnader för beställningen och för att köpet inte fullbordas (inbegripet kostnaden för varorna och eventuella merkostnader). 

4.8. I avsnitt 5 nedan finns villkor om öppet köp, ångerrätt och reklamation. Kunden har inte ångerrätt eller rätt till öppet köp avseende vara köpt genom Systembolagets privatimport.  

5. Öppet köp, ångerrätt och reklamation 

Öppet köp 

5.1. Systembolaget erbjuder 30 dagars öppet köp. Öppet köp ger dig pengarna tillbaka om du returnerar en oöppnad och oskadad vara mot uppvisande av kvitto i butik. Ombudsbeställning kan även returneras hos samma ombud där du hämtade din beställning. Återbetalning till dig sker med samma betalsätt som du använde vid betalningstillfället. 

5.2. Öppet köp gäller inte  

 • vid köp av presentkort, 

 • varor som är köpta genom Systembolagets privatimport, eller 

 • för del av beställning som omfattas av kollikrav vid köpet, det vill säga för ordervaror där Systembolagets leverantör uppställt krav på att drycken endast går att beställa i hela kollin (till exempel sex (6) eller tolv (12) flaskor/burkar). Öppet köp gäller däremot vid retur av helt och obrutet kolli. 

Ångerrätt i 14 dagar vid distansköp 

5.3. Vid beställning online (via internet eller via Appen) eller på telefon har du som kund alltid ångerrätt i fjorton (14) dagar enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Tiden räknas, vid hemleverans, från den dag när varan togs emot vid leveransen, och vid beställning till butik/ombud, från den dag när varan hämtades ut. 

5.4. Om du vill nyttja din ångerrätt behöver du kontakta Systembolaget. Du kan till exempel nyttja din ångerrätt genom att lämna tillbaka en vara direkt i någon av våra butiker. Hitta butikernas adresser på denna sida. Ta med dig kvitto alternativt beställningsbekräftelsen vid retur i butik.  
 
Om du vill nyttja din ångerrätt och själv skicka tillbaka din vara behöver du kontakta Systembolagets Kundtjänst och meddela att du ångrar ditt köp. Kontaktuppgifter till Kundtjänst finns på denna sida. Du behöver ange ditt beställningsnummer/referensnummer du fick vid beställningen alternativt kopia på kvitto eller beställningsbekräftelse.  

Om du vill kan du även använda vår ångerblankett (pdf). 

För att utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du meddelar Systembolagets kundtjänst enligt ovan, eller besöker någon av våra butiker eller ombud, innan ångerfristen gått ut. 

5.5. Ångerrätten gäller inte  

 • dryckesvaror med bruten försegling, 

 • varor som är köpta genom Systembolagets privatimportstjänst, eller 

 • för del av beställning som omfattas av kollikrav vid köpet, det vill säga för ordervaror där Systembolagets leverantör uppställt krav på att drycken endast går att beställa i hela kollin (till exempel sex (6) eller tolv (12) flaskor/burkar). Ångerrätten gäller dock för helt och obrutet sådant kolli. 

5.6. Om du utövar ångerrätten ska du på egen bekostnad returnera varan till Systembolaget senast fjorton (14) dagar efter den dag du meddelat Systembolaget att du ångrat ditt köp. Du kan returnera varan genom att lämna tillbaka den i valfri Systembolagsbutik. Hitta adresser till Systembolagets butiker på denna sida.  

Du kan också skicka tillbaka varan genom att själv ombesörja och bekosta transport/bud till Systembolagets varudepå i Örebro, efter att du kontaktat Systembolagets kundtjänst enligt punkt 5.4 ovan. Dryckesvaror kan på grund av sin beskaffenhet (skrymmande och ömtåliga varor) dock inte skickas med sedvanlig post-/pakethantering.  

Väljer du att returnera varan genom att själv lämna tillbaka den i butik står du som kund för denna kostnad (det vill säga din kostnad för att själv ta med varan till butiken).

Väljer du att skicka tillbaka varan (till exempel med egen transportör/bud) till Systembolagets varudepå i Örebro behöver du betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaden för återsändande av dryckesvaror uppskattas till maximalt cirka 300–700 kronor per kolli (kostnaden kan dock variera beroende på typ av vara, antal varor, transportlösning samt avstånd till Systembolagets varudepå).

Leveransadress till Systembolagets varudepå är: Systembolaget Varudepå, Vältgatan 16, 702 27 Örebro. Du behöver paketera varan med skyddande emballage så den inte riskerar att gå sönder under frakten. 
 
Du är ansvarig endast för varans minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.  

5.7. Vid utövandet av din ångerrätt betalar Systembolaget tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de varor som omfattas av det ångrade köpet. Systembolaget återbetalar även erlagd leveranskostnad som du betalat för frakten till dig (gäller vid hemleverans) eller proportionerlig andel därav (om du endast ångrat del av din beställning). Återbetalning sker utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag vi mottog ditt meddelande om ångrat köp. Systembolaget förbehåller sig dock rätt att hålla inne betalningen tills dess att vi mottagit varorna i retur. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som du själv använde vid köpet, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. 

Reklamation 

5.8. Om det är något fel med varan du köpt har du (om du är konsument) rätt att reklamera varan enligt bestämmelserna i konsumentköplagen (2022:260). Reklamation ska ske snarast och alltid inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.  
 
För att reklamera en vara behöver du ta med varan till en av Systembolagets butiker. Hitta butikernas adresser på denna sida. Varor som beställts till ombud kan reklameras hos samma ombud där beställningen hämtades. Du behöver även kunna visa att varan är köpt på Systembolaget, när köpet gjordes och vilket pris du betalade för varan (till exempel genom uppvisande av kvitto eller orderbekräftelse). 

I förhållande till dryckesvaror och alkoholdrycksliknande preparat krävs att minst en tredjedel av drycken eller preparatet i en förpackning finns kvar för att reklamation av dryckesvara eller alkoholdrycksliknande preparat ska godtas.  

Vid reklamation av vara som beställts genom hemleverans kan du även kontakta Systembolagets kundtjänst

(Allmänna villkor, version 2023-02-02) 

Till toppen