Avsändare – Till startsidan

Information om behandling av personuppgifter

När du anmäler sakskada eller personskada eller ansöker om kompensation, behöver vi behandla och spara vissa personuppgifter om dig. Här finns information om bland annat vilka uppgifter det handlar om, ändamål och laglig grund, hur länge uppgifterna sparas och dina uppgifter.

Sidans innehåll:
Systembolaget är personuppgiftsansvarig
Personuppgifter vi behandlar
Ändamål och laglig grund
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Överföring till tredje land
Hur länge sparas dina uppgifter?
Dina rättigheter
Mer information
Kontakta oss

Systembolaget är personuppgiftsansvarig

Systembolaget Aktiebolag, org.nr 556059-9473 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du anmäler sakskada eller personskada, eller ansöker om kompensation.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personskada

När du anmäler en personskada behandlar vi följande personuppgifter om dig:

 • Förnamn och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Beskrivning av din skada (frivillig uppgift till Systembolaget, vårt försäkringsbolag Protector Försäkring kommer att efterfråga denna information)
 • Kontouppgifter (tillhandahålls senare vid eventuell utbetalning av ersättning)
 • Eventuellt ytterligare personuppgifter som du anger i din anmälan

Sakskada

När du anmäler en sakskada behandlar vi följande personuppgifter om dig:

 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Kontouppgifter (tillhandahålls senare vid eventuell utbetalning av ersättning)
 • Eventuellt ytterligare personuppgifter som du anger i din anmälan

Ansökan om kompensation

När du ansöker om kompensation behandlar vi följande personuppgifter om dig:

 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kontouppgifter (tillhandahålls senare vid eventuell utbetalning av ersättning)
 • Eventuellt ytterligare personuppgifter som du anger i din ansökan

Ändamål och laglig grund

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bedöma och fullgöra våra rättsliga förpliktelser i förhållande till anmäld sakskada eller personskada alternativt ansökan om kompensation, samt, i förekommande fall, för att utbetala eventuell ersättning eller kompensation till dig.

Laglig grund

Laglig grund för behandlingen är rättslig förpliktelse enligt gällande lagkrav. Sådana krav kan till exempel avse konsumenträttslig lagstiftning samt regler om produktansvar och produktsäkerhet.

Uppgifterna behövs för att bedöma anmälan/ansökan

Att lämna dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter, men i den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss kan vi inte bedöma och hantera din anmälan eller ansökan.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vid anmälan av personskada kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till vårt försäkringsbolag Protector Försäkring som vi anlitat för att behandla försäkringsärenden gällande personskador.

Protector Försäkring är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Protector Försäkring utför.

Läs om hur Protector Försäkring behandlar personuppgifter.

Vid anmälan av sakskada kan vi, beroende på ersättningskravets storlek, komma att dela dina personuppgifter med extern skadekonsult som är specialiserad på frågor om skadereglering och som behandlar personuppgifterna för vår räkning, så kallat personuppgiftsbiträde.

I förekommande fall, och i den utsträckning som behövs för att utreda personskada eller sakskada, kan Systembolaget lämna ut personuppgifter till Systembolagets leverantör som levererat den vara som orsakat skadan.

För att kunna behandla din anmälan eller ansökan kommer dina personuppgifter att behandlas i Systembolagets IT-system som bland annat tillhandahålls av externa leverantörer som behandlar personuppgifterna för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Oavsett i vilket land som personuppgifterna behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå, eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler, som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter inom ramen för anmäld personskada eller sakskada, samt ansökan om kompensation, sparas av Systembolaget i 36 månader.

Personuppgifter hänförliga till utbetalning av ersättning eller kompensation och som ingår i räkenskapsinformation sparas i sju (7) år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter

Här finner du mer information om hur Systembolaget behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud per telefon via vår växel 08–503 300 00 eller e-post via dataskyddsombud@systembolaget.se.

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Systembolaget AB den 12 mars 2021.